Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 07.12.2019, 14:50

Голубинська загальноосвітня школа I-II ступенів

Меню сайту
Категорії розділу
Гостинна книга [50]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 60
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостів: 1
Користувачів: 0

Статут школи

Статут школи

І. Загальні положення

 1. Голубинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області  є спільною комунальною  власністю територіальних громад Свалявського району.
 2. Місце  знаходження:

89320, Україна, Закарпатська область, Свалявський район, село Голубине, № 404, тел. (03133) 6-31-20.

1.3. Голубинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області  (далі – школа ) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.     Засновником школи  є Свалявська районна рада Закарпатської області.

 1. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової  загальної середньої освіти.
 2. Головними завданнями школи є:

забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту:

 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 

 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

 1. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»., Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року, №778 іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
 2.  Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
 3. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і   державою за: безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виборчої,      

       наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

        - дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У школі визначена українська мова навчання.

1.11.   Школа має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

  - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником та розпорядником рухомого  майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишити у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

1.12. У школі створюються і функціонують такі методичні об'єднання:

 • суспільно - гуманітарного  циклу;                                                                             
 • природничо-математичного   циклу ;
 • класних керівників 1-4 класів та вихователів ГПД;
 • класних керівників 5-9 класів;

 

 1. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються через Голубинську АЗПСМ   та  Свалявську райлікарню.
 2. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами   визначаються  угодами, що укладені між ними.

 

                    ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

   Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

   У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи працюють за програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки України і згідно переліку, опублікованому у "Збірнику наказів Міністерства освіти і науки України", а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання, за висновками ПМПК для окремих категорій учнів можуть створюватися умови для індивідуальної та інклюзивної форм навчання.

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до школи здійснюється за наказом директора  школи  на підставі  заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний  рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

 

 

2.6. У  школі  при  наявності  належної  навчально-матеріальної  бази  педагогічних працівників  можуть  створюватись  групи продовженого дня.

 Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

  Визначається такий режим роботи груп продовженого дня:

                     1-4 класи - з 12.15  до 18.15

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня поточного року.

   Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 1 семестр - з 1 вересня по 25 грудня, 2 семестр - з 12 січня по 31 травня.

   За погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул. При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України "Про загальну середню освіту": у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня - 175 робочих днів, ІІ ступеня - 190 робочих днів.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9.       За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах -35 хвилин, у других- четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дев'ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором школи. Тижневий  режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У школі визначення рівня навчальних досягнень учнів  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання,  ведеться тематичний облік знань.

  У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому- проводиться  оцінювання знань учнів у балах згідно відповідного рішення педагогічної ради школи.

  У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві про базову загальну середню освіту) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів і класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів із школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України  від 14.04.2008 № 319, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за N 383/15074.

2.16. При переведенні учня з початкової до основної школи передусім беруться до уваги
досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимога Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної

       середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008р.

       №94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 27.02.2008 за № 151/14842, із змінами,   

         внесеними наказом МОН України від 21.12.2009 №1151 «Про внесення змін до Положення про

       державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної  середньої освіти»

       зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 18.01.2010р. за № 39/17334.Учням, які закінчили

       певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи - табель успішності;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

2.18. Учні, які мають високі результати у вивченні навчальних предметів нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ".

Продовження - /_tbkp/statut_shkoli.rar

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Друзі сайту
Гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
Педагогічна преса
освітній портал Педагогічна преса

Copyright MyCorp © 2019